Wysokie Kwalifikacje Pomorzan

 

AKTUALNOŚCI:

27.11.2020 r.

Twin Media Sp. z o.o. w związku z zakończeniem rekrutacji na dofinansowane w 80% kurs prawa jazdy kat. C wraz z kursem kwalifikacyjnym na przewóz rzeczy lub kurs prawa jazdy kat. D wraz z kursem kwalifikacyjnym na przewóz osób w załaczeniu poniżej prezentuje wyniki przeprowadzonej rekrutacji.

Lista rankingowa prezentująca wyniki rekrutacji na kurs prawa jazdy kat. C/D wraz z kursem kwalifikacyjnym na przewóz rzeczy/osób w ramach projektu „Wysokie kwalifikacje Pomorzan

POBIERZ

 

Osoby, które zostały zakwalifikowane zostaną telefonicznie poinormowane o zakwalifikowaniu do projektu i dalszej ścieżce uczestnictwa w projekcie. 

 

***********************************************************************************************************************************

05.11.2020 r

Twin Media Sp. z o.o. jako Beneficjent projektu "Wysokie kwalifikacje Pomorzan" ogłasza rekrutację na dofinansowane w 80% kurs prawa jazdy kat. C wraz z kursem kwalifikacyjnym na przewóz rzeczy lub kurs prawa jazdy kat. D wraz z kursem kwalifikacyjnym na przewóz osób.

Osoby zakwalifikowane do projektu będą miały zagwarantowane:

1) badania lekarskie, w tym psychologiczne potwierdzające zdolność do uczestnictwa w kursach na prawo jazdy (koszt w całości pokrywany przez Twin Media)

2) kurs na prawo jazdy kat. C wraz z kursem kwalifikacyjnym na przewóz rzeczy lub kurs prawa jazdy kat. D wraz z kursem kwalifikacyjnym na przewóz osób (Twin Media pokrywa 80% wartości obu kursów, a uczestnik szkoleń pokrywa koszt 20% wartości obu kursów)

3) egzamin na prawo jazdy kat. C lub D (egzamin teoretyczny i praktyczny) oraz egzamin na kwalifikację zawodową (koszty egzaminów w całości  pokrywa Twin Media)

4) w przypadku uzyskania negatywnego wyniku z któregokolwiek z egzaminów jeden egzamin poprawkowy każdego z egzaminów (koszt egzaminów poprawkowych w całości pokrywa Twin Media).

Rekrutacja będzie prowadzona w okresie od 9 do 23 listopada 2020 r. wg załączonego poniżej planu rekrutacji.

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

 

Dokumenty we wskazanych terminach będą przyjmowane:

1) Bytów, ul. Zaułek Drozdowy 2, tel. 730 002 974

3) Kościerzyna, ul. Heykego 28, tel. 577 150 433

 

Do udziału w rekrutacji zapraszamy osoby:

1) mające co najmniej 18 lat;

2) mieszkające na terenie województwa pomorskiego;

3) zatrudnione w mikro, małych lub średnich przedsiębiorstwach (firmy do 250 pracowników) lub podmiotach ekonomii społecznej (m.in. NGO, CIS, KIS, WTZ, ZAZ), tj. osoby pracujące na umowę o pracę, świadczące usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecania albo umowy o dzieło, prowadzące działalność gospodarczą lub rolniczą;

PLAN rekrutacji na prawo jazdy dofinansowane w ramach projektu "Wysokie kwalifikacje Pomorzan" (DOC)

PLAN rekrutacji  na prawo jazdy dofinansowane w ramach projektu "Wysokie kwalifikacje Pomorzan" (PDF)

***********************************************************************************************************************************

 

14.09.2020 r.

Uwaga !!! Rekrutacja na kursy językowe zostaje wydłużona do wyczerpania miejsc.

***********************************************************************************************************************************

 

25.08.2020 r.

Twin Media Sp. z o.o. jako Beneficjent projektu "Wysokie kwalifikacje Pomorzan" ogłasza 1. rekrutację do wskazanego projektu dot. uczestnictwa w bezpłatnych 120-godzinnych kursach języka angielskiego lub niemieckiego. 

Rekrutacja będzie prowadzona w okresie od 31 sierpnia do 11 września 2020 r. wg załączonego poniżej planu rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Osoby, które po roku 2016 uczestniczyły w kursie językowym finansowanym z EFS i otrzymały certyfikat językowy po zdanym egzaminie są zobowiązane dołączyć do formularza zgłoszeniowego kserokopię posiadanego certyfikaty. Osoby te nie będą przystępować do testu poziomującego.

 

Dokumenty we wskazanych terminach będą przyjmowane:

1) Bytów, ul. Zaułek Drozdowy 2, tel. 730 002 974

2) Lębork, ul. Krzywoustego 1 (Inkubator Przedsiębiorczości), tel. 530 072 740

3) Kościerzyna, ul. Strzelecka 34 (budynek Szkoły Branżowej w Kościerzynie), tel. 577 150 433

Do udziału w rekrutacji zapraszamy osoby:

1) mające co najmniej 18 lat;

2) mieszkające na terenie województwa pomorskiego;

3) zatrudnione w mikro, małych lub średnich przedsiębiorstwach (firmy do 250 pracowników) lub podmiotach ekonomii społecznej (m.in. NGO, CIS, KIS, WTZ, ZAZ), tj. osoby pracujące na umowę o pracę, świadczące usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecania albo umowy o dzieło

Pracujesz w innych podmiocie niż wskazano powyżej lub jesteś osobą bez pracy - Kliknij TUTAJ - to rekrutacja skierowana do Ciebie!

PLAN 1. rekrutacji do projektu "Wysokie kwalifikacje Pomorzan" (DOC)
PLAN 1. rekrutacji do projektu "Wysokie kwalifikacje Pomorzan" (PDF)

 

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

O projekcie!

Masz co najmniej 18 lat?

Mieszkasz w województwie pomorskim?

Jesteś osobą pracująca w MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo) lub w podmiocie ekonomii społecznej?

Ten projekt skierowany jest właśnie do Ciebie!

Zapraszamy do skorzystania ze wsparcia szkoleniowego dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Wysokie kwalifikacje Pomorzan”. W ramach projektu możesz skorzystać z wybranych form wsparcia:

 • Bezpłatne wsparcie w postaci organizacji i prowadzenia szkoleń z języka angielskiego i  niemieckiego, w wymiarze 120 godzin na jedną grupę szkoleniową i poziomie zaawansowania dostosowanym do potrzeb uczestników.  

 • Wsparcie w postaci dofinansowanie w 80% kursów prawa jazdy kat. C lub D wraz z kwalifikacją na przewóz rzeczy lub osób, w zależności od wyboru uczestnika.

 • Bezpłatne  wsparcie w postaci organizacji i prowadzenia szkoleń komputerowych, w wymiarze 72 godzin na jedną grupę szkoleniową i zgodnie z wybranym przez uczestnika zakresem tematycznym.

 

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 340 osób w wieku aktywności zawodowej pracujących w MSP i ES mających miejsce zamieszkania na obszarze województwa pomorskiego poprzez nabycie przez nich kwalifikacji zawodowych w wyniku udział w kursach językowych, szkoleniach z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz szkoleniach
zawodowych umożliwiających wykonywanie zawodu kierowcy samochodu ciężarowego/autobusu.

 

Uczestnicy projektu

Z oferty mogą skorzystać osoby pracujące w MŚP i podmiotach ekonomii społecznej, mieszkające na terenie województwa pomorskiego, które mają co najmniej 18 lat.

Co najmniej 80% uczestników projektu muszą stanowić osoby należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie ponadgimnazjalne lub niższe)
 • osoby powyżej 50 roku życia.

Co najmniej 80% uczestników projektu muszą stanowić osoby w wieku 25 lat i więcej, z których co najmniej 40% to osoby o
niskich kwalifikacjach zawodowych.

 

Informacje i zgłoszenia

BYTÓW

KOŚCIERZYNA

Bytów, ul. Zaułek Drozdowy 2

tel. 730 002 974

e-mail: wkp@twinmedia.pl

Kościerzyna, ul. Heykego 28

tel. 577 150 433

e-mail: wkp@twinmedia.pl

Jesteśmy dla Państwa dostępni w dni robocze w godz. 8.00-16.00

 

Regulamin projektu:

Regulamin projektu i rekrutacji do projektu pn. „Wysokie kwalifikacje Pomorzan” (DOC) - POBIERZ

Regulamin projektu i rekrutacji do projektu pn. „Wysokie kwalifikacje Pomorzan” (PDF) - POBIERZ

Załączniki do projektu (DOC, PDF) - POBIERZ

Najważniejsze dokumenty:

 

Osoby, które po roku 2016 uczestniczyły w kursie językowy finansowanym z EFS i otrzymały certyfikat językowy po zdanym egzaminie są zobowiązane dołączyć do formularza zgłoszeniowego kserokopię posiadanego certyfikaty. Osoby te nie będą przystępować do testu poziomującego.

 

Planowane efekty projektu:

 • Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu Programu – 164 osoby (77 kobiet, 87 mężczyzn);

 • Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu Programu – 232 osoby (109 kobiet, 123 mężczyzn);

 • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu Programu – 68 osób (32 kobiet, 36 mężczyzn);

 • Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w Programie – 272 osoby (128 kobiet, 144 mężczyzn);

 • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w Programie – 80 osób (38 kobiet, 42 mężczyzn);

 • Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w Programie – 192 osoby (90 kobiet, 102 mężczyzn);

 • Liczba mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, których pracownicy zostali objęci wsparciem w Programie – 120 osób;

 

Wkład Unii Europejskiej

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 981 616,40 zł

Wkład Unii Europejskiej w projekt: 834 373,94 zł