Lęborska akademia młodych 3

Projekt wpółfinansowany przez Unię Europejską

 

Informacje o projekcie!

Masz 18-29 lat i mieszkasz w powiecie lęborskim?

Nie pracujesz ani nie kształcisz się w trybie stacjonarnym?

Ten projekt jest skierowany właśnie do Ciebie!

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego wsparcia doradczego i szkoleniowego oraz na staże zawodowe ze stypendium w ramach trzeciej edycji "Lęborskiej akademii młodych".

Możesz skorzystać z następujących form wsparcia:

 • bezpłatne doradztwo zawodowe (skorzystają wszyscy uczestnicy projektu);
 • bezpłatne szkolenia zawodowe nadające kwalifikacje lub kompetencje zawodowe (skorzysta min. 18 uczestników projektu, w tym 4 osoby z kursu prawa jazdy na kat. C lub D wraz  z kursem na przewóz rzeczy/osób), ze stypendium szkoleniowym - za każde 150 godzin szkolenia stypendium 1017,40 zł netto (na rękę)
 • staże zawodowe (dla 20 uczestników projektu, średnio 6-cio miesięcznychze stypendium stażowym w wysokości 1017,40 zł netto (na rękę) miesięcznie.

Zwracamy koszty dojazdu na doradztwo, szkolenia i staże zawodowe, a także poniesiony koszt opieki nad dzieckiem do lat 7 w trakcie szkolenia lub stażu. Uczestnicy szkoleń i staży otrzymają ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a korzystający ze staży zawodowych dodatkowo ubezpieczenie NNW.

Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby w wieku 18-29 lat mieszkające w powiecie lęborskim, które nie pracująnie uczą się w trybie stacjonarnym, nie uczestniczą w szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji do projektu uzyskać można w biurze projektu znajdującym się w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STOLEM w Lęborku i w siedzibie Beneficjenta w Bytowie przy ul. Zaułek Drozdowy 2.

Informacje:


Informacji telefonicznych udziela koordynator projektu dostępny pod nr tel. 796 000 054.

 

Rekrutacja do projektu

Okres realizacji projektu:

 • styczeń 2019 – czerwiec 2020

Rekrutacja do projektu - kiedy możesz się zgłosić (dokładny termin wskazany zostanie w Aktualnościach):

 • styczeń - luty 2019,
 • maj 2019 - do wyczerpania wolnych miejsc .

 

Regulamin projektu - w trakcie opracowywania

(zostanie opublikowany pod koniec stycznia 2019 r.)

 

Najważniejsze informacje nt. projektu:

Informacje ogólne:

Projekt „Lęborska akademia młodych 3” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Osi Priorytetowej I: Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany przez Twin Media Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów.

Celem projektu jest przez 18 miesięcy zaktywizowanie 24 osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w szkoleniu lub kształceniu, mieszkańców powiatu lęborskiego w wieku 18-29 lat poprzez podniesienie ich kwalifikacji w wyniku udziału w szkoleniach zawodowych przygotowujących do wykonywania pracy w zawodach deficytowych powiatu lęborskiego w wyniku udziału w stażach przyuczających do zawodów. W sumie w ramach projektu 18 osób weźmie udział w szkoleniach w zawodach deficytowych zgodnych z określonymi potrzebami uczestnika zakończonych uzyskaniem kompetencji lub zakończonych egzaminem potwierdzającym nabycie kwalifikacji zawodowych. 20 osób będzie uczestniczyć w stażach przyuczających do zawodu trwających średnio 6 miesięcy.

Biuro projektu - Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości STOLEM w Lęborku, ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork

Punkt informacyjny - Kaszubski Inkubatora Przedsiębiorczości STOLEM w Lęborku, ul. Krzywoustego 1 oraz biuro w Bytowie przy ul. Zaułek Drozdowy 2.

Uczestnicy projektu:

Uczestnikiem/czką projektu może być osoba fizyczna, która:

 1.        ma od 18 lat do 29 lat;
 2.        jest bierna zawodowo, która planuje powrót/wejście na rynek pracy;
 3.        nie jest zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy;
 4.        należy do grupy NEET, tzn. osoby w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie trzy następujące warunki:
 •  nie pracują (tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo),
 • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym). Osoby w tym studenci, którzy kształcą się w trybie niestacjonarnym (wieczorowym/zaocznym) mogą być uczestnikami projektu,
 • nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).
 1.     w okresie ostatnich 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie nie brała udziału w szkoleniach finansowanych   ze środków publicznych;
 2.   ma miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) na terenie powiatu lęborskiego
 3.   jest zdolna do odbycia stażu przyuczającego do pracy w zawodzie/uczestniczenia w szkoleniu;
 4.   dostarczy kompletne dokumenty rekrutacyjne w terminie rekrutacji.

Z udziału w projekcie wykluczone są:

 1. młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:
  • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy
   po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,
  • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,
  • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia
   po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej,
 2. matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
 3. absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),
 4. absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu),
 5. matki przebywające w domach samotnej matki,
 6. osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).
 7. osoby, które kształcą się stacjonarnie w trybie dziennym (osoby te interpretowane są jako osoby bez gotowości do podjęcia zatrudnienia). 

W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby, które równocześnie są uczestnikami innych projektów, których celem jest przywrócenie ich na rynek pracy, mające zbieżny zakres wsparcia i te same założenia.

W przypadku kandydatów do projektu będących właścicielami lub posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej, a także osób będących domownikami, podlegającymi ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy w gospodarstwie rolnym, uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby, które spełniają definicję osoby bezrobotnej określonej w art. 2 ust. 1 pkt 2. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy. Udział w projekcie osób wskazanych w pkt 4 jest możliwy wyłącznie w celu udzielenia im wsparcia ukierunkowanego na podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem i ma na celu przejście z systemu ubezpieczeń społecznych rolników do ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych.

Preferowaną grupą uczestników/czek projektu, którzy na etapie oceny merytorycznej formularza zgłoszeniowego otrzymają dodatkowe punkty są:

 1.     osoby bez doświadczenia zawodowego;
 2.     osoby z niskim wykształceniem.
 3.     osoby z niepełnosprawnością

W sumie w ramach projektu objętych wsparciem zostanie 24 mieszkańców/nek powiatu lęborskiego.

Formy wsparcia:

1. Indywidualizacja wsparcia i poradnictwo zawodowe dla wszystkich  uczestników projektu, w tym:

 1.     identyfikacja potrzeb i diagnozowanie możliwości doskonalenia zawodowego z wykorzystaniem elektronicznej aplikacji on-line „Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych(WOPZ)”.
 2.     poradnictwo zawodowe realizowane w dwóch formach:
 • indywidualnie z każdym uczestnikiem projektu osobno (3 spotkania trwające 1 godzinę każde),
 • grupowo trwające 40 godzin (5 dni po 8 godzin) - w każdej grupie średnio po 6 osób;

2. Szkolenia zawodowe i egzaminy umożliwiające zdobycie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych:

 • W szkoleniach weźmie udział  18 uczestników projektu, u których zdiagnozowano konieczność uzyskania/podniesienia/zaktualizowania kwalifikacji, w tym co najmniej 4 osoby zostaną skierowane na kurs prawa jazdy kat. C lub D wraz z kursami kwalifikacyjnymi na przewóz osób/rzeczy wraz z egzaminami umożliwiającymi zdobycie kwalifikacji zawodowych;
 • Efektem szkoleń będzie nabycie kompetencji (przez 4 osoby) i kwalifikacji (14 osób) potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), który będzie zawierał informacje na temat uzyskanych przez uczestnika projektu efektów uczenia się w rozumieniu "Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych 2014-2020"

3. Staże przyuczające do zawodu, w których weźmie udział  20 uczestników projektu:

 • Celem stażów będzie nabycie przez uczestników projektu umiejętności praktycznych do wykonywania zawodu, do którego posiadają odpowiednie predyspozycje, przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.
 • Uczestnicy wezmą udział w stażach po ewentualnych szkoleniach lub od razu po określeniu ścieżki zawodowej (ścieżka wsparcia w projekcie uzależniona od potrzeb uczestnika projektu oraz jego predyspozycji, umiejętności i wiedzy niezbędnej do zrealizowania stażu).
 • Staże będą realizowane w pierwszej kolejności w zawodach deficytowych powiatu lęborskiego wskazanych w Barometrze zawodów najbardziej aktualnym na dzień organizacji stażu lub jeżeli z identyfikacji potrzeb uczestnika mając na uwadze jego predyspozycje będzie wynikała konieczność zorganizowania stażu w innym niż wskazane wyżej zawodzie, Beneficjent zorganizuje staż w zawodzie zgodnie z wynikami diagnozy oraz na stanowisku i u pracodawcy deklarującego zatrudnienie na tym stanowisku po stażu oraz zgodnie z indywidualnym programem stanowiącym załącznik do umowy o staż uwzględniający predyspozycje, wykształcenie i potencjał uczestnika projektu.

4. Wsparcie uzupełniające udzielane w ramach projektu na rzecz uczestników projektu:

 • Uczestnikom projektu posiadającym miejsce zamieszkania poza miejscowością,w której będzie realizowane doradztwo, poradnictwo zawodowe, szkolenia i staż przysługuje zwrot poniesionych kosztów przejazdu na w/w formy wsparcia rozliczany zgodnie z zapisami Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu dla uczestników projektu „Lęborska akademia młodych 3” (dokument w trakcie opracowywania).
 • Uczestnikom projektu, którzy ponieśli koszty opieki nad dzieckiem w wieku do 7 lat w trakcie uczestniczenia w szkoleniu lub stażu będzie przysługiwać zwrot poniesionych kosztów opieki.
 • Beneficjent zapewni uczestnikom projektu materiały dydaktyczne, piśmiennicze, wyżywienie, ubrania ochronne, jeżeli będą one niezbędne do realizacji szkolenia.
 • W ramach projektu wsparcie będzie udzielane zgodnie z zasadą Gwarancji dla Młodzieży (tzn. w ciągu czterech miesięcy od przystąpienia do projektu zostanie zapewniona uczestnikom wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu), oraz będzie obejmować instrumenty i usługi rynku pracy, które zostaną indywidualnie zidentyfikowane jako konieczne dla poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia przez uczestnika projektu.

 

Cele Projektu

Celem projektu jest zaktywizowanie biernych zawodowo nieuczestniczących w szkoleniu lub kształceniu, mieszkańców powiatu lęborskiego w wieku 18-29 lat poprzez podniesienie ich kwalifikacji lub kompetencji zawodowych oraz nabycie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy.

 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wartość projektu: 418 061,22 zł.

Wkład Unii Europejskiej w projekt: 352 342,00 zł.