Akademia młodych 4

             

AKTUALNOŚCI:

01.09.2020 r.

REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA 

LISTA RANKINGOWA REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO PROJEKTU "Akademia młodych 4" - POBIERZ

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.09.2020 r.

W związku z rezygnacją z udziału w projekcie "Akademia młodych 4" jednej osoby pierwotnie do niego zakwalifikowanej, pozostało 1 wolne miejsce. W związku z tym z dniem 01.09.2020 r. została ogłoszona rekrutacja uzupełniająca do projektu.

PLAN 2 REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ (DOC) - POBIERZ

PLAN 2 REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ (PDF) - POBIERZ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.08.2020 r.

REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA 

 

LISTA RANKINGOWA W WYNIKU REKRUTACJI UZUPEŁNIAJACEJ DO PROJEKTU "AKADEMIA MŁODYCH 4" - POBIERZ

..........................................................................................................................................................................................................

25.08.2020 r.

Twin Media Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców powiatu bytowskiego, lęborskiego i kościerskiego w wieku 18-29 lat pozostające bez zatrudnienia do udziału w projekcie "Akademia młodych 4".

 REKRUTACJA UZUPEŁNIAJACA do projektu od 31 SIERPNIA 2020 r. do wyczerpania 16 miejsc!

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby fizyczne, które:

 • mają od 18 lat do 29 lat;
 • są osobami biernymi zawodowo lub osobami niezarejestrowanymi w ewidencji urzędu pracy jako osoba bezrobotna;
 • nie są osobami pracującymi;
 • nie są uczestnikami innego projektu, który ma zbieżny zakres wsparcia i te same założenia oraz którego celem jest powrót na rynek pracy/aktywizacja zawodowa, w tym w szczególności projektów realizowanych w ramach Poddziałania 1.2.1 POWER oraz Poddziałania 6.1.2.oraz Działania 5.6 RPO WP.
 • są zdolne do udziału w projekcie, w tym udziału w szkoleniu zawodowym i/lub odbycia stażu przyuczającego do pracy w zawodzie;
 • mają miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) na terenie powiatu bytowskiego, lęborskiego lub kościerskiego;.
 • nie należą do grupy osób wykluczonych z udziału w projekcie tj. osoby z grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 POWER, tj. osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy), osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu), osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu), osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej), matki przebywające w domach samotnej matki, osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu), osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu), osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie), w tym imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych wywodzący się z grup wskazanych powyżej.

W/w osoby w ramach projektu mogą skorzystać z:

 • doradztwa i poradnictwa zawodowego oraz wsparcia psychologicznego;
 • szkoleń kończących się egzaminem, które nadają kwalifikacje/kompetencje zawodowe. Podczas szkoleń uczestnikom wypłacimy stypendium szkoleniowe, zapewnimy zwrot kosztów dojazdu i opieki nad dziećmi do lat 7, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, wyżywienie, ubrania robocze;
 • max. 6-cio miesięcznych staży przyuczających do zawodu, ze stypendium stażowym  w wysokości 1440,00 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem. Podczas staży uczestnikom zapewnimy zwrot kosztów dojazdu i opieki nad dziećmi do lat 7 oraz ubezpieczenie NNW.

Formy wsparcia, z jakich skorzystają uczestnicy projektu będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań.

 

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są w Bytowie przy ul. Zaułek Drozdowy 2.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą złożyć Formularz zgłoszeniowy (POBIERZ TUTAJ) i oświadczenie o spełnianiu kryteriów udziału w projekcie (POBIERZ TUTAJ) oraz kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności (dot. wyłącznie os. z niepełnosprawnością).

Informacje nt. projektu są udzielane telefonicznie pod numerem: 796 000 054 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: akademia@mlodych.eu

Plan rekrutacji uzupełniającej (DOC) - POBIERZ

Plan rekrutacji uzupełniającej (PDF) - POBIERZ

Aktualna wersja regulaminu do pobrania na dole strony..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.06.2020 r. 

Twin Media w związku z zakończoną w ramach II edycjii rekrutacją do projektu pn. "Akademia młodych 4" w załączeniu poniżej prezentuje listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu. 

LISTA RANKINGOWA W WYNIKU REKRUTACJI DO PROJEKTU "AKADEMIA MŁODYCH 4" - II EDYCJA - POBIERZ

**************************************************************************************************************************************************

02.06.2020 r.

Twin Media Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców powiatu bytowskiego, lęborskiego i kościerskiego w wieku 18-29 lat pozostające bez zatrudnienia do udziału w projekcie "Akademia młodych 4".

II edycja rekrutacji do projektu od 15 do 26 czerwca 2020 r.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby fizyczne, które:

mają od 18 lat do 29 lat;

są osobami biernymi zawodowo lub osobami niezarejestrowanymi w ewidencji urzędu pracy jako osoba bezrobotna;

nie są osobami pracującymi;

nie są uczestnikami innego projektu, który ma zbieżny zakres wsparcia i te same założenia oraz którego celem jest powrót na rynek pracy/aktywizacja zawodowa, w tym w szczególności projektów realizowanych w ramach Poddziałania 1.2.1 POWER oraz Poddziałania 6.1.2.oraz Działania 5.6 RPO WP.

są zdolne do udziału w projekcie, w tym udziału w szkoleniu zawodowym i/lub odbycia stażu przyuczającego do pracy w zawodzie;

mają miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) na terenie powiatu bytowskiego, lęborskiego lub kościerskiego;.

nie należą do grupy osób wykluczonych z udziału w projekcie tj.

osoby z grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 POWER, tj.

osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy)

osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),

osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu),

osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),

matki przebywające w domach samotnej matki,

osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu)

osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),

osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).

w tym imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych wywodzący się z grup wskazanych powyżej

 

W/w osoby w ramach projektu mogą skorzystać z:

doradztwa i poradnictwa zawodowego oraz wsparcia psychologicznego;

szkoleń kończących się egzaminem, które nadają kwalifikacje/kompetencje zawodowe. Podczas szkoleń uczestnikom wypłacimy stypendium szkoleniowe, zapewnimy zwrot kosztów dojazdu i opieki nad dziećmi do lat 7, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, wyżywienie, ubrania robocze;

max. 6-cio miesięcznych staży przyuczających do zawodu, ze stypendium stażowym  w wysokości 1057,60 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem. Podczas staży uczestnikom zapewnimy zwrot kosztów dojazdu i opieki nad dziećmi do lat 7 oraz ubezpieczenie NNW.

Formy wsparcia, z jakich skorzystają uczestnicy projektu będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań.

 

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są:

w Bytowie przy ul. Zaułek Drozdowy 2.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą złożyć Formularz zgłoszeniowy (POBIERZ TUTAJ) i oświadczenie o spełnianiu kryteriów udziału w projekcie (POBIERZ TUTAJ) oraz kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności (dot. wyłącznie os. z niepełnosprawnością).

Informacje nt. projektu są udzielane telefonicznie pod numerem: 796 000 054 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: akademia@mlodych.eu

Plan 2. edycji rekrutacji (DOC) - POBIERZ

Plan 2. edycji rekrutacji (PDF) - POBIERZ

 

Aktualna wersja regulaminu do pobrania poniżej.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.05.2020 r.

Twin Media Sp. z o.o. informuje, że od dnia 01.05.2020 r. nastąpiła zmiana adresu biura projektu z ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork na ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów, oraz został zlikwidowany punkt obsługi uczestników znajdujący się  Lęborku.

Mając powyższe na uwadze od dnia 01.05.2020 r. obowiązuje nowa wersja "Regulaminu projektu i rekrutacji do projektu pn.
„Akademia młodych 4”, w której zaktualizowano adres biura projektu oraz nazwę Osi i Działania POWER, w ramach których jest realizowany projekt w związku ze zmianą SOOP POWER. 

Aktualna wersja regulaminu do pobrania poniżej.

 

23.03.2020 r.

Mając na uwadze dobro i zdrowie uczestników projektu „Akademia młodych 4” realizujących staże zawodowe, a także kadrę zaangażowana w realizację projektu, Twin Media Sp. z o.o. wprowadza następujące zasady składania i rozliczania realizacji staży zawodowych w miesiącu marzec 2020 r.:

 1. listy obecności na stażu należy dostarczyć najlepiej w terminie do 7 kwietnia br.
 2. osoby, które nie były zdolne w związku z COVID-19 do wykonywania zadań w trakcie stażu zawodowego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 8 lub z powodu zawieszenia działalności przedsiębiorstwa/podmiotu, w którym odbywa się staż zawodowy są zobowiązane:
 • na liście obecności w dniach sprawowania opieki nad dzieckiem wskazać zapis: opieka nad dzieckiem do lat 8
 • na liście obecności w dniach zawieszenia działalności przedsiębiorstwa/podmiotu wskazać zapis: zawieszenie działalności przez Organizatora stażu

oraz dołączyć do list obecności odpowiednio: Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat (POBIERZ) i/lub Oświadczenie uczestnika projektu o zawieszeniu działalności przedsiębiorstwa/podmiotu (POBIERZ).

Ponadto uczestnik ma możliwość złożenia wraz z listą obecności Wniosku o zwrot kosztów dojazdu na staż (POBIERZ) oraz Wniosek o zwrot poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem (POBIERZ). Pragniemy w tym miejscu podkreślić, że w/w zwroty zgodnie z regulaminami projektu są wypłacane proporcjonalnie do liczby dni obecności na stażu zawodowym w danym miesiącu kalendarzowym.

 

Preferowaną formą dostarczenia list obecności wraz z w/w oświadczeniami oraz wnioskami (o ile dotyczy) jest przesłanie ich scanów na adres: akademia@mlodych.eu lub w przypadku braku takiej możliwości za pośrednictwem poczty na adres: Twin Media Sp. z o.o., ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów lub dostarczenie do biura projektu/punktów obsługi uczestników.

Ze względu na znaczną liczbę osób odbywających staż na terenie powiatu bytowskiego informujemy, że w punkcie obsługi uczestników mieszczącym się w Bytowie przy ul. Zaułek Drozdowy 2 na parterze budynku nieopodal wejścia zostanie postawiona specjalnie przygotowana i oznaczona urna, do której należy wrzucać listy obecności wraz z w/w oświadczeniami oraz wnioskami.

Druki wniosków o zwrot kosztów oraz w/w oświadczeń będą również w formie papierowej dostępne na stoliku, na którym zostanie postawiona urna.

 

Uczestnik projektu po ustaniu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19 jest zobowiązany dostarczyć do Twin Media Sp. z o.o. oryginały dokumentów przesłanych wcześniej za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

Ponadto informujemy, że w/w wnioski za marzec 2020 r. uczestnicy projektu mogą złożyć w terminie późniejszym, max. do 10 dni roboczych licząc od dnia zakończenia udziału w projekcie.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z kadra projektu dostępna pod nr telefonu: 796 000 054. 

**************************************************************************************************************************************************

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć naszym Klientom i Współpracownikom życzenia wesołych, radosnych i spokojnych świąt w gronie najbliższych: rodziny, przyjaciół, a także wielu sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym w nadchodzącym Nowym Roku 2020 . 

Prezes Zarządu i pracownicy Twin Media Sp. z o.o.

**************************************************************************************************************************************************

19.12.2019 r.

Twin Media Sp. z o.o. informuje, że w dniach 23-31.12.2019 r. biura firmy mieszczące się przy ul. Zaułek Drozdowy 2 w Bytowie oraz przy ul. B. Krzywoustego 1 w Lęborku będą nieczynne.

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami firmy od dnia 02.01.2020 r.

**************************************************************************************************************************************************

28.11.2019 r.

W związku z rezygnacją z udziału w projekcie "Akademia młodych 4" dwóch osób pierwotnie do niego zakwalifikowanych, w załączeniu poniżej prezentujemy zaktualizowaną listę rankingową.

LISTA RANKINGOWA W WYNIKU REKRUTACJI DO PROJEKTU "AKADEMIA MŁODYCH 4" - I  EDYCJA - POBIERZ

**************************************************************************************************************************************************

22.11.2019 r. 

Twin Media w związku z zakończoną w ramach I edycjii rekrutacją do projektu pn. "Akademia młodych 4" w załączeniu poniżej prezentuje listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu oraz listę osób umieszczonych na liście rezerwowej. 

LISTA RANKINGOWA W WYNIKU REKRUTACJI DO PROJEKTU "AKADEMIA MŁODYCH 4" - I  EDYCJA - POBIERZ

**************************************************************************************************************************************************

 

 

08.11.2019 r. 

Twin Media Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców powiatu bytowskiego, lęborskiego i kościerskiego w wieku 18-29 lat pozostające bez zatrudnienia do udziału w projekcie "Akademia młodych 4". I edycja rekrutacji do projektu od 12 do 22 listopada br.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby fizyczne, które:

 1. mają od 18 lat do 29 lat;
 2. są osobami biernymi zawodowo lub osobami niezarejestrowanymi w ewidencji urzędu pracy jako osoba bezrobotna;
 3. nie są osobami pracującymi;
 4. nie są uczestnikami innego projektu, który ma zbieżny zakres wsparcia i te same założenia oraz którego celem jest powrót na rynek pracy/aktywizacja zawodowa, w tym w szczególności projektów realizowanych w ramach Poddziałania 1.2.1 POWER oraz Poddziałania 6.1.2.oraz Działania 5.6 RPO WP.
 5. są zdolne do udziału w projekcie, w tym udziału w szkoleniu zawodowym i/lub odbycia stażu przyuczającego do pracy w zawodzie;
 6. mają miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) na terenie powiatu bytowskiego, lęborskiego lub kościerskiego;.
 7. nie należą do grupy osób wykluczonych z udziału w projekcie tj.
 • osoby z grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 POWER, tj.
  • osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy)
  • osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
  • osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu),
  • osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
  • matki przebywające w domach samotnej matki,
  • osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu)
  • osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
  • osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).

w tym imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych wywodzący się z grup wskazanych powyżej

W/w osoby w ramach projektu mogą skorzystać z:

 • doradztwa i poradnictwa zawodowego oraz wsparcia psychologicznego;
 • szkoleń kończących się egzaminem, które nadają kwalifikacje/kompetencje zawodowe. Podczas szkoleń uczestnikom wypłacimy stypendium szkoleniowe, zapewnimy zwrot kosztów dojazdu i opieki nad dziećmi do lat 7, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, wyżywienie, ubrania robocze;
 • max. 6-cio miesięcznych staży przyuczających do zawodu, ze stypendium stażowym  w wysokości 1033,70 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem. Podczas staży uczestnikom zapewnimy zwrot kosztów dojazdu i opieki nad dziećmi do lat 7 oraz ubezpieczenie NNW.

Formy wsparcia, z jakich skorzystają uczestnicy projektu będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są:

w Lęborku w budynku Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STOLEM przy ul. Bolesława Krzywoustego 1,

w Kościerzynie w budynku Szkoły Branżowej przy ul. Strzeleckiej 34,

w Bytowie przy ul. Zaułek Drozdowy 2.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą złożyć Formularz zgłoszeniowy (POBIERZ TUTAJ) i oświadczenie o spełnianiu kryteriów udziału w projekcie (POBIERZ TUTAJ) oraz kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności (dot. wyłącznie os. z niepełnosprawnością).

Informacje nt. projektu są udzielane telefonicznie pod numerem: 796 000 054 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: akademia@mlodych.eu

Plan 1. edycji rekrutacji (DOC) - POBIERZ

Plan 1. edycji rekrutacji (PDF) - POBIERZ

 

******************************************************

Informacje o projekcie!

Masz 18-29 lat i mieszkasz w powiecie bytowskim, lęborskim lub kościerskim?

Nie pracujesz ?

Ten projekt jest skierowany właśnie do Ciebie!

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego wsparcia doradczego i szkoleniowego oraz na staże zawodowe ze stypendium w ramach projektu "Akademii młodych 4".

Możesz skorzystać z następujących form wsparcia:

 • bezpłatne doradztwo zawodowe (skorzystają wszyscy uczestnicy projektu);
 • bezpłatne szkolenia zawodowe nadające kwalifikacje lub kompetencje zawodowe (skorzysta min. 44 uczestników projektu), ze stypendium szkoleniowym - za każde 150 godzin szkolenia stypendium 1057,60 zł netto (na rękę)
 • staże zawodowe (dla min. 50 uczestników projektu max. 6 miesięcyze stypendium stażowym w wysokości 1057,60 zł netto (na rękę) miesięcznie.

Zwracamy koszty dojazdu na doradztwo, szkolenia i staże zawodowe, a także poniesiony koszt opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 7 w trakcie doradztwa, szkolenia lub stażu. Uczestnicy szkoleń i staży otrzymają ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a korzystający ze staży zawodowych dodatkowo ubezpieczenie NNW.

Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby w wieku 18-29 lat mieszkające w powiecie bytowskimlęborskim lub kościerskim, które nie pracują.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji do projektu uzyskać można w siedzibie Beneficjenta w Bytowie przy ul. Zaułek Drozdowy 2.

 

Informacje:


Informacji telefonicznych udziela koordynator projektu dostępny pod nr tel. 796 000 054.

 

Rekrutacja do projektu

Okres realizacji projektu:

 • listopad 2019 – czerwiec 2021

Rekrutacja do projektu - kiedy możesz się zgłosić (dokładny termin wskazany zostanie w Aktualnościach):

 • I edycja rekrutacji: 12-22 listopada 2019 r. 
 • II edycja rekrutacji: 15-26 czerwiec 2020 r.

 

Regulamin projektu:

 

Inne przydatne dokumenty (do pobrania):

a) dot. szkoleń i staży zawodowych

Wzór umowy organizacji stażu przyuczającego do zawodu (DOC)

Wzór umowy organizacji stażu przyuczającego do zawodu (PDF)

Wzór umowy o realizacji szkoleń nadających kwalifikacje/kompetencje zawodowe (DOC)

Wzór umowy o realizacji szkoleń nadających kwalifikacje/kompetencje zawodowe (PDF)

Wniosek o przyjęcie na staż (DOC)

Wniosek o przyjęcie na staż (PDF)

Wytyczne dot. adaptacji stażysty w miejscu realizacji stażu zawodowego w ramach projektu „Akademia młodych 4” (DOC)

Wytyczne dot. adaptacji stażysty w miejscu realizacji stażu zawodowego w ramach projektu „Akademia młodych 4” (PDF)

 

b) dot. zwrotu kosztów dojazdu

Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu dla uczestników projektu „Akademia młodych 4” (DOC)

Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu dla uczestników projektu „Akademia młodych 4” (PDF)

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu na doradztwo, poradnictwo, pośrednictwo pracy (PDF)

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu na szkolenie zawodowe (PDF)

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na staż zawodowy (PDF)

Oświadczenie przewożnika o cenie biletu na danej trasie (PDF)

 

c) dot. zwrotu kosztów opieki na dzieckiem/dziećmi do lat 7/os. zależną

Regulamin zwrotu (refundacji) kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 7 lub osobą zależną dla uczestników projektu „Akademia młodych 4” (DOC)

Regulamin zwrotu (refundacji) kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 7 lub osobą zależną dla uczestników projektu „Akademia młodych 4” (PDF)

Wniosek o zwrot kosztów opieki (PDF)

Zaświadczenie o poniesionych kosztach opieki (PDF)
 

 

Najważniejsze informacje nt. projektu:

Informacje ogólne:

Projekt „Akademia młodych 4” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Osi Priorytetowej I: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany przez Twin Media Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów.

Informujemy, że biuro projektu mieszczące się w Bytowie znajduje się w budynku pozbawionym barier architektonicznych. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie z niepełnosprawnością ruchową zapraszamy do kontaktu z pracownikami firmy dostępnymi w w/w lokalizacji. 

Uczestnicy projektu:

Uczestnikiem/czką projektu może być osoba fizyczna, która:

 1. ma od 18 lat do 29 lat;
 2. jest osobą bierną zawodowo lub jest osobą niezarejestrowaną w ewidencji urzędu pracy jako osoba bezrobotna;
 3. nie jest osobą pracującą
 4. nie jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w ewidencji urzędu pracy;
 5. nie jest uczestnikiem innego projektu, który ma zbieżny zakres wsparcia i te same założenia oraz którego celem jest powrót na rynek pracy/aktywizacja zawodowa, w tym w szczególności projektów realizowanych w ramach Poddziałania 1.2.1 POWER oraz Poddziałania 6.1.2.oraz Działania 5.6 RPO WP.
 6. jest zdolna do udziału w projekcie, w tym udziału w szkoleniu zawodowym i/lub odbycia stażu przyuczającego do pracy w zawodzie;
 7. nie należy do grupy osób wykluczonych z udziału w projekcie tj.
 • osoby z grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 POWER, tj.
  • osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy)
  • osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
  • osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu),
  • osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
  • matki przebywające w domach samotnej matki,
  • osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu)
  • osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
  • osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).

w tym imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych wywodzący się z grup wskazanych powyżej

 1. ma miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) na terenie powiatu bytowskiego, lęborskiego lub kościerskiego;
 2. dostarczy kompletne dokumenty rekrutacyjne w terminie rekrutacji do biura projektu w Bytowie

Preferowaną grupą uczestników/czek projektu, którzy na etapie oceny merytorycznej formularza zgłoszeniowego otrzymają dodatkowe punkty są:

 1.     osoby bez doświadczenia zawodowego;
 2.     osoby z niższym wykształceniem;
 3.     osoby z niepełnosprawnością;
 4.     osoby mającą miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) na obszarze miasta Bytów,          Lębork lub Kościerzyna.
 5. osoby długotrwale bezrobotne

W sumie w ramach projektu objętych wsparciem zostanie min. 60 mieszkańców/nek powiatu: bytowskiego, lęborskiego lub kościerskiego .

Formy wsparcia:

1. Indywidualizacja wsparcia i poradnictwo zawodowe dla wszystkich  uczestników projektu, w tym:

a. identyfikacja potrzeb i diagnozowanie możliwości doskonalenia zawodowego z wykorzystaniem elektronicznej aplikacji on-line                „Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych(WOPZ)”.

b.    poradnictwo zawodowe realizowane w dwóch formach:

 • indywidualnie z każdym uczestnikiem projektu osobno (2 spotkania trwające 1 godzinę każde),
 • grupowo trwające 24 godziny (3 dni po 8 godzin) - w każdej grupie średnio po 6 osób;

c. indywidualne spotkania z psychologiem (1 spotkanie trwające 1 godzinę);

2. Szkolenia zawodowe i egzaminy umożliwiające zdobycie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych:

 • W szkoleniach weźmie udział min. 44 uczestników projektu, u których zdiagnozowano konieczność uzyskania/podniesienia/zaktualizowania kwalifikacji/kompetencji zawodowych, 
 • Efektem szkoleń będzie nabycie kompetencji  i kwalifikacji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), który będzie zawierał informacje na temat uzyskanych przez uczestnika projektu efektów uczenia się w rozumieniu "Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych 2014-2020"

3. Pośrednictwo pracy, którego cele będzie zebranie informacji o uczestnikach, niezbędnych do poszukiwania propozycji odpowiedniej pracy/stażu, i (w tym m.in. o uzyskanych w projekcie kwalifikacjach) i przedstawienie uczestnikom dostępnych ofert pracy/stażu, inicjowanie i organizowanie kontaktów z pracodawcami w celu przedstawienia im wyników, efektów udziału, zaangażowania uczestnika w swoją aktywność zawodową.

Pośrednictwo pracy zostanie przeprowadzone przed rozpoczęciem lub w trakcie stażu/ w trakcie szkolenia lub po zakończonym szkoleniu. Każdy uczestnik odbędzie dwie jednogodzinne sesje.

4. Staże przyuczające do zawodu

 • Celem stażów będzie nabycie przez uczestników projektu umiejętności praktycznych do wykonywania zawodu, do którego posiadają odpowiednie predyspozycje, przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.
 • Uczestnicy wezmą udział w stażach po ewentualnych szkoleniach lub od razu po określeniu ścieżki zawodowej (ścieżka wsparcia w projekcie uzależniona od potrzeb uczestnika projektu oraz jego predyspozycji, umiejętności i wiedzy niezbędnej do zrealizowania stażu).
 • Staże będą realizowane w pierwszej kolejności w zawodach deficytowych powiatu bytowskiego, lęborskiego lub kościerskiego wskazanych w Barometrze zawodów najbardziej aktualnym na dzień organizacji stażu lub jeżeli z identyfikacji potrzeb uczestnika mając na uwadze jego predyspozycje będzie wynikała konieczność zorganizowania stażu w innym niż wskazane wyżej zawodzie, Beneficjent zorganizuje staż w zawodzie zgodnie z wynikami diagnozy oraz na stanowisku i u pracodawcy deklarującego zatrudnienie na tym stanowisku po stażu oraz zgodnie z indywidualnym programem stanowiącym załącznik do umowy o staż uwzględniający predyspozycje, wykształcenie i potencjał uczestnika projektu.

4. Wsparcie uzupełniające udzielane w ramach projektu na rzecz uczestników projektu:

 • Uczestnikom projektu posiadającym miejsce zamieszkania poza miejscowością, w której będzie realizowane doradztwo, poradnictwo zawodowe, szkolenia, pośrednictwo pracy i staż przysługuje zwrot poniesionych kosztów przejazdu na w/w formy wsparcia rozliczany zgodnie z zapisami Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu dla uczestników projektu „Akademia młodych 4”
 • Uczestnikom projektu, którzy ponieśli koszty opieki nad dzieckiem/dziećmi w wieku do 7 lat w trakcie uczestniczenia w doradztwie, szkoleniu lub stażu będzie przysługiwać zwrot poniesionych kosztów opieki.
 • Beneficjent zapewni uczestnikom projektu materiały dydaktyczne, piśmiennicze, wyżywienie, ubrania ochronne, jeżeli będą one niezbędne do realizacji szkolenia.
 • W ramach projektu wsparcie będzie udzielane zgodnie z zasadą Gwarancji dla Młodzieży (tzn. w ciągu czterech miesięcy od przystąpienia do projektu zostanie zapewniona uczestnikom wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu), oraz będzie obejmować instrumenty i usługi rynku pracy, które zostaną indywidualnie zidentyfikowane jako konieczne dla poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia przez uczestnika projektu.

 

Cel projektu

Celem projektu jest: przez 20 miesięcy zaktywizowanie min. 60 osób, w tym 30 osób biernych zawodowo i 30 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy mieszkańców powiatu bytowskiego, lęborskiego lub kościerskiego w wieku 18-29 lat poprzez podniesienie ich kwalifikacji w wyniku udziału w szkoleniach zawodowych oraz przyuczenie do wykonywania danego zawodu w wyniku udziału w stażach zawodowych. 

Planowane efekty projektu:

 • objęcie wsparciem w ramach projektu 60 osób  (42 kobiet, 18 mężczyzn), 
 • objęcie wsparciem 9 osób biernych zawodowo lub niezarejestrowanych w PUP i/lub o niskich kwalifikacjach, i/lub długotrwale bezrobotnych lub z niepełnosprawnościami (6 kobiet, 3 mężczyzn);
 • objęcie wsparciem w formie staży zawodowych co najmniej 50 uczestników projektu (35 kobiet, 15 mężczyzn);
 • opracowanie Indywidualnego Planu Działania z wykorzystaniem aplikacji Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych dla 60 uczestników projektu (42 kobiet, 18 mężczyzn);
 • objęcie wsparciem w formie poradnictwa zawodowego co najmniej 60 uczestników projektu (42 kobiet, 18 mężczyzn);
 • nabycie kwalifikacji zawodowych przez 40 uczestników projektu;
 • nabycie kompetencji zawodowych przez 4 uczestników projektu;
 • objęcie wsparciem w formie pośrednictwa pracy 60 uczestników projektu (42 kobiet, 18 mężczyzn)
 • podjęcie zatrudnienia na umowę o pracę w wymiarze min. 1/2 etatu lub otwarcie działalności gospodarczej przez min. 42% uczestników projektu będących osobami z niepełnosprawnościami i/lub osobami o niskich kwalifikacjach i/lub długotrwale bezrobotnych;
 • podjęcie zatrudnienia na umowę o pracę w wymiarze min. 1/2 etatu lub otwarcie działalności gospodarczej przez min. 57% uczestników projektu niebędących osobami z niepełnosprawnościami i/lub osobami o niskich kwalifikacjach, i/lub długotrwale bezrobotnych;

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 887 253,82 zł.

Wkład Unii Europejskiej w projekt: 747 777,52 zł.